ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2011

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ- ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ

ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನೂ ನಿರಾಸೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕವು ಸದ್ಯ
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: