ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2010

ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಉಲ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು ಕಾಣಿಸಿತಾ? ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್

ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಉಲ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು ಕಾಣಿಸಿತಾ? ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್
ಉಲ್ಕಾಪಾತ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಬಾನಾಗಸದತ್ತ ಆಗಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು!!
ಈವರೆಗೂ ಒಂದೂ ಉಲ್ಕೆ ಬೀಳುವುದ ಕಾಣಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿತಾ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್
ಆಗಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಳುವ ಉಲ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನಾವುದೇ ಈವರೆಗೆ ಉಲ್ಕಾವರ್ಷವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: